Waaler KBT & Neuropsykiatri AB drivs av mig, Else Waaler, legitimerad psykolog (KBT) och specialist inom neuropsykologi.

Jag har över 20 års erfarenhet av ADHD/ADD, autism och intellektuella funktionsnedsättningar.

För vårdgivare, skola, företag och myndigheter: Jag ger handledning, konsultation och utbildning i neuropsykiatri, vuxna och barn, över hela landet. Jag handleder och utbildar personal i gruppboenden. Tjänsterna kan utföras både på plats och digitalt.

För privatpersoner: Jag tar emot för utredning, konsultation, rådgivning och behandling. Jag vänder mig både till dig som önskar hjälp och dig som är närstående. Min mottagning ligger på Kungsholmen i centrala Stockholm. Jag utreder personer över 16 år.

Du är välkommen att kontakta mig för frågor eller bokning av tid.

Neuropsykiatri

Neuropsykiatri är ett paraplybegrepp som beskriver olika kognitiva funktionsnedsättningar, bl.a. ADHD/ADD, Autism och Intellektuell funktionsnedsättning. Gemensamt för de neuropsykiatriska tillstånden är att de debuterar i barndomen, ofta är livslånga och påverkar olika förmågor som till exempel koncentration, socialt samspel eller inlärning i skolan. Hur stora svårigheter man har och hur de ser ut varierar mycket från person till person. Man kan ha mer än en diagnos.

Med utredning, stöd och behandling kan man få god livskvalitet trots diagnos.

ADHD innebär att man har svårigheter med ouppmärksamhet, överaktivitet/rastlöshet och impulsivitet. Om svårigheterna främst handlar om ouppmärksamhet kallar man det ofta i dagligt tal ADD. Konsekvenser av ADHD i vuxen ålder kan vara svårigheter att klara av studier, arbete eller så kan man ha problem i relationen. Starka sidor hos många är till exempel driv, kreativitet och flexibilitet. ADHD tar sig många uttryck och finns i alla sociala grupper, alla åldrar och i olika yrken. Personer med ADHD har samma intellektuella begåvning som andra. ADHD går att behandla med mediciner, KBT och arbetsterapeutiska insatser.

Autism innebär att man har nedsättningar inom kommunikation, social ömsesidighet och man kan ha svårt att utveckla nära vänskap. Ens intressen kan vara starka och fokuserade, och fasta rutiner och vardagsvanor är viktiga för att må bra. Ofta är man sensoriskt mer känslig än andra, men man kan också vara mindre känslig eller uppleva sinnesintrycken annorlunda än andra. En konsekvens av att ha autism i vuxen ålder kan vara svårigheter att etablera vänskap och relationer utanför familjen, hantera förändringar eller vara i miljöer med många intryck. Starka sidor hos många med autism är till exempel noggrannhet, lojalitet och ansvarstagande. Man kan också bli skicklig inom områden där man har sina intressen, och ibland utveckla intresset till ett givande yrke.

Intellektuell funktionsnedsättning innebär att man har svårigheter med inlärning och förståelse. Framförallt har man svårt med teoretisk inlärning, som till exempel att lära sig matematik och grammatik i skolan. En konsekvens av att ha intellektuell funktionsnedsättning i vuxen ålder kan vara svårigheter att leva så självständigt som man önskar, förstå information och att lösa olika problem i vardagen. Många är hjälpta av att få någon typ av stöd i sin vardag. Starka sidor är ofta sociala och praktiska färdigheter, och at göra saker på rutin.

Jag erbjuder neuropsykiatriska utredningar för unga och vuxna över 16 år med misstänkt neuropsykiatrisk problematik. Se: Tjänster/Utredning

Neuropsykologi

Neuropsykologi är kunskapen om sambandet mellan hjärnans funktioner och beteenden. Med neuropsykologiska test kan man få insikt om sina kognitiva styrkor och svagheter. Ett i Sverige och internationell väletablerat neuropsykologiskt test är WAIS-IV. Detta är ett batteri av deltest som mäter IK och ger en profil över olika kognitiva funktioner. Deltesten mäter bl.a. verbal och perceptuell förmåga, kognitiv snabbhet och arbetsminne.

Jag erbjuder neuropsykologisk bedömning med WAIS-IV för personer över 16 år. Se: Tjänster/Utredning

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

är en målfokuserad och strukturerad psykoterapi där ett aktivt samarbete mellan klient och behandlare är centralt. Tillsammans med terapeuten formulerar man vad man önskar hjälp med, för att sedan prova ut mer fungerande och flexibla förhållningssätt och beteenden. Inom modern KBT betonas begrepp som acceptans, beteendeförändring, medveten närvaro (mindfulness) och personliga värderingar. KBT är också en metod för allmänna psykologiska svårigheter och livsproblem, och man behöver inte ha någon diagnos.

Vid Neuropsykiatriska enheten, Karolinska deltog jag i arbetet att ta fram behandlingsmanualen Psykoterapi för vuxna med ADHD. Behandlingen är en KBT-baserad gruppbehandling och visade sig i en kontrollerad studie vara effektiv i att reducera symtom på ADHD. Kursmaterial finns att köpa på Hogrefe förlag AB.

Psykoedukation innebär att man får lära sig vetenskapligt baserad kunskap om en diagnos som till exempel ADHD eller autism. Det kan vara information om diagnosen, vilka behandlingar som finns och vad det finns det för olika strategier och stödinsatser som kan passa mig. Psykoedukation kan ske individuellt, i par eller i grupp och ofta tillsammans med närstående. Psykoedukation kan ges vid ett eller flera tillfällen och är en lämplig insats som ett första steg efter en diagnos.

Vid Neuropsykiatriska enheten, Karolinska har jag deltagit i utvecklingen av och vetenskaplig utprövning av psykoedukativa grupper för vuxna med ADHD/ADD och deras närstående, PEGASUS. Kursmaterialet till PEGASUS finns på Hogrefe förlag AB.

Jag erbjuder utbildning för mottagningar som önskar implementera PEGASUS i sitt kliniska behandlingsutbud.

Positivt beteendestöd (PBS)

Positivt beteendestöd (PBS) utvecklades i USA som en beteendeterapi speciellt utformat för personer med stora funktionsnedsättningar (t.ex. autism) och utmanande beteenden. Som vid all beteendeterapi arbetar man i PBS systematiskt med s.k. funktionell analys för att förstå vad som orsakar ett problematisk beteende. I funktionell analys tittar man på hur samspelet mellan individ och omgivningen sker, under antagandet att alla beteenden går att förstå och är logiska. Det gäller att förstå individens förutsättningar och sammanhanget där de problematiska beteendena uppstår. Centralt vid PBS är förebyggande åtgärder och att skapa sociala, psykologiska och fysiska boendemiljöer som naturligt uppmuntrar fungerande, sociala beteenden. Målet med PBS är god livskvalitet, samhällsdelaktighet, trygghet och autonomi. Regelbunden handledning till personal är centralt inom PBS i boenden.

Jag erbjuder utbildning i PBS och handledning till boendepersonal över hela landet. Se: Tjänster/Handledning

Rulla till toppen