> Else Waaler - KBT & Neuropsykiatri
Waaler KBT & Neuropsykiatri AB drivs av Else Waaler, legitimerad psykolog (KBT) och specialist inom neuropsykologi med lång erfarenhet inom ADHD/ADD, autismspektrumtillstånd och intellektuella funktionsnedsättningar hos vuxna

För vårdgivare, skola, företag och myndigheter: Jag ger konsultation, handledning och utbildning i neuropsykiatri över hela landet. Jag handleder och utbildar boendepersonal.

För privatpersoner: Jag tar emot för konsultation/rådgivning och utredning, men erbjuder under 2019 tyvärr inte psykologisk behandling. Min mottagning ligger på Kungsholmen i centrala Stockholm.

Du är varmt välkommen att kontakta mig för frågor eller bokning av tid

Kognitiv beteendeterapi, KBT Neuropsykiatri Neuropsykologi Psykoedukation Mindfulness Positivt beteendestöd, PBS

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en målfokuserad och strukturerad psykoterapi där ett aktivt samarbete mellan klient och behandlare är centralt. Tillsammans med terapeuten formulerar man vad man önskar hjälp med, för att sedan prova ut mer fungerande och flexibla förhållningssätt och beteenden. Inom modern KBT betonas begrepp som acceptans, beteendeförändring, medveten närvaro (mindfulness) och personliga värderingar. KBT är också en metod för allmänna psykologiska svårigheter, oberoende av diagnos.

Vid Neuropsykiatriska enheten, Karolinska deltog jag i arbetet att ta fram behandlingsmanualen ”Psykoterapi för vuxna med ADHD”. Behandlingen baseras på KBT och visade sig i en kontrollerad studie vara effektiv i att reducera symtom på ADHD. I metoden ingår också en arbetsbok för klienter.

Under 2019 erbjuder jag tyvärr inte psykologisk behandling.

Stäng

Neuropsykiatri är ett paraplybegrepp som beskriver olika kognitiva funktionsnedsättningar, bl.a. ADHD/ADD, Autismspektrumtillstånd (t.ex. Autistiskt syndrom och Asperger syndrom) och intellektuella funktionsnedsättningar. Gemensamt för de neuropsykiatriska tillstånden är att de debuterar i barndomen, ofta är livslånga, påverkar tänkande och kongitioner som uppmärksamhet, kommunikation eller abstrakt förståelse.

Med utredning, stöd och behandling kan man få god livskvalitet trots diagnos!

ADHD innebär att man har svårigheter med ouppmärksamhet, överaktivitet/rastlöshet och impulsivitet. Om svårigheterna främst handlar om ouppmärksamhet kallar man det ADD. Konsekvenser av ADHD i vuxen ålder kan vara svårigheter att klara av skolan eller problem i relationen. Starka sidor är t.ex. energi, kreativitet och flexibilitet.

Autismspektrumtillstånd/AST (t.ex. Asperger syndrom) innebär att man har nedsättningar inom kommunikation, social ömsesidighet och begränsade intressen och beteenden. En konsekvens i vuxen ålder kan vara svårigheter att etablera relationer utanför familjen eller hantera hög stimulans. Starka sidor kan vara noggrannhet, lojalitet och ansvarstagande.

Intellektuell funktionsnedsättning innebär att man har begränsningar i förståelse, framförallt teoretisk förståelse. En konsekvens i vuxen ålder kan vara svårigheter att leva så självständigt som man önskar och att lösa olika problem. Starka sidor är ofta sociala och praktiska färdigheter.

Jag erbjuder neuropsykiatriska utredningar för unga och vuxna över 16 år med misstänkt neuropsykiatrisk problematik. Se: Utredning, Psykologisk behandling

Stäng

Neuropsykologi är kunskapen om sambandet mellan hjärnans funktioner och beteenden. Med neuropsykologiska test kan man få insikt om sina kognitiva styrkor och svagheter. Ett i Sverige och internationell väletablerat neuropsykologiskt test är WAIS-IV. Detta är ett batteri av deltest som mäter IK och ger en profil över olika kognitiva funktioner. Deltesten mäter bl.a. verbal och perceptuell förmåga, kognitiv snabbhet och arbetsminne.

Jag erbjuder neuropsykologisk begåvningsbedömning med WAIS-IV för personer över 16 år. Se: Utredning.

Stäng

Psykoedukation innebär att man får lära sig vetenskapligt baserad kunskap om ett tillstånd (t.ex. ADHD eller autism hos vuxna), till exempel vad diagnosen innebär, vilka behandlingar som finns och information om olika strategier och stödinsatser. Psykoedukation kan ske individuellt, i par eller i grupp och ofta tillsammans med närstående. Psykoedukation kan ges vid ett eller flera tillfällen och är en lämplig insats som ett första steg efter en diagnos.

Vid Neuropsykiatriska enheten, Karolinska har jag deltagit i utvecklingen av och vetenskaplig utprövning av psykoedukativa grupper för vuxna med ADHD/ADD och deras närstående, PEGASUS. Kursmaterialet till PEGASUS finns på Hogrefe förlag AB.

Jag erbjuder utbildning för mottagningar som önskar implementera PEGASUS i sitt kliniska behandlingsutbud.

Stäng

Mindfulness baseras på österländsk meditationstradition och innebär att genom övningar praktisera närvaro och acceptans i stunden. För personer med ADHD och autism är mindfulness särskilt väl lämpat för att träna uppmärksamhet, minska distraktion och hantera stress.

"Mindfulness means paying attention in a particular way: on purpose, in the present moment, and non-judgementally" (Jon Kabat-Zinn)

Under 2019 erbjuder jag tyvärr inte träning i mindfulness eller annan psykologisk behandling.

Stäng

Positivt beteendestöd (PBS) utvecklades i USA som en beteendeterapi speciellt utformat för personer med stora funktionsnedsättningar (t.ex. autism) och utmanande beteenden. Som vid all beteendeterapi arbetar man i PBS systematiskt med s.k. funktionell analys för att förstå vad som orsakar ett problematisk beteende. I funktionell analys tittar man på hur samspelet mellan individ och omgivningen sker, under antagandet att alla beteenden går att förstå och är logiska. Det gäller att förstå individens förutsättningar och sammanhanget där de problematiska beteendena uppstår. Centralt vid PBS är förebyggande åtgärder och att skapa sociala, psykologiska och fysiska boendemiljöer som naturligt främjar fungerande, sociala beteenden. Målet med PBS är god livskvalitet, samhällsdelaktighet, trygghet och autonomi. Regelbunden handledning till personal är centralt inom PBS i boenden.

Jag erbjuder utbildning i PBS och handledning till boendepersonal över hela landet. Se: Handledning/Konsultation.

Stäng
Else Waaler KBT & Neuropsykiatri

© Else Waaler / E: else.waaler@gmail.com