Handledning /
konsultation

Utredningshandledning: Jag erbjuder handledning i neuropsykiatrisk utredningsmetodik till barn- och vuxenpsykiatriska mottagningar och vårdenheter över hela landet. Handledningen kan bedrivas både på plats och digitalt. Jag har över 20 års erfarenhet av att handleda utredande psykologer och psykiater inom både specialist- och allmänpsykiatri. Centralt för mitt handledningsarbete är att förmedla uppdaterade och evidensbaserade kunskaper. Ett mål med handledningen ska utöver konkret hjälp i kliniska ärenden även vara kompetenshöjning och god patientsäkerhet.

Personalhandledning i gruppboenden: För olika typer av SoL- och LSS-boenden erbjuder jag personalhandledning utifrån Positivt beteendestöd, PBS. PBS är en metod inom Tillämpad beteendeanalys (TBA) som är särskild lämplig för personer med stora funktionsnedsättningar och där vårdetik är extra betydelsefullt på grund av personens stora beroende av andra. Jag har erfarenhet av att handleda och utbilda personal i PBS sedan 2011.

Konsultation och rådgivning: Jag ger konsultation till familjer, närstående, arbetsgivare och skolpersonal som önskar få en ökad förståelse och kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Uppdragen kan se olika ut och utformas utifrån behov och önskemål. Välkommen att kontakta mig här.

Rulla till toppen